ASSISTER FÖR SJUKDOMAR OCH SKADOR

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
antibiotika:

ämne som kan döda bakterier i kroppen eller göra dem inaktiva. Antibiotika kommer från små mikroorganismer (vilket är mycket små levande organismer) som produceras på konstgjord väg.

assist:

en ”assist” är en åtgärd som kan göras för att lindra besvär i närvarande tid och hjälpa en person att snabbare återhämta sig från olyckshändelser, sjukdomar eller upprördheter.

axiom:

naturlagar uttryckta på samma sätt som de i de fysiska vetenskaperna.

bakterier:

encelliga organismer, av vilka vissa orsakar sjukdomar.

bekräfta:

att ge (någon) en bekräftelse, något som sägs eller görs för att informera någon annan om att hans påstående eller handling har uppfattats, förståtts och mottagits.

duplicera:

exakt reproducera något.

fenomen:

saker som visar sig eller förnims eller observeras; enskilda fakta, händelser eller förändringar, så som de uppfattas av människans olika sinnen eller sinnet; används huvudsakligen om ett faktum eller en händelse vars orsak eller förklaring är under observation eller beskrivs vetenskapligt.

gradient:

handlingen att närma sig något, steg för steg, nivå för nivå (på en gradient), där varje steg eller nivå, i sig själv, är lätt att uppnå – så att man till slut kan åstadkomma komplicerade och svåra aktiviteter relativt lätt. Termen gradient gäller också för varje steg som tas i ett närmande av detta slag.

humaniora:

humanistiska läroämnen; de grenar av vetande som har med mänskliga tankar och relationer att göra, till skillnad från vetenskaperna; särskilt litteratur, filosofi, historia m.m.. (Ursprungligen syftade humaniora på undervisning som skulle göra en studerande i stånd att tänka och bedöma själv, i motsats till ett specialiserat studium av tekniska färdigheter.)

indikator:

tillstånd eller omständighet som visar sig under en process, vilka indikerar (pekar ut eller visar) om det går bra eller dåligt. Till exempel skulle det vara goda indikatorer, om den person som mottar behandlingen ser ljusare eller gladare ut. Se även process i dessa ordförklaringar.

kiropraktik:

system för helande baserat på teorin att sjukdom kommer från bristande nervfunktioner, vilket man behandlar genom att bearbeta och göra specifika justeringar av kroppsstrukturen (som t.ex. ryggraden) och använda kroppsterapi när så är nödvändigt för att återställa kroppens jämvikt.

kognition:

en ny insikt om livet. Det är ett ”Vet du vad, jag …”-yttrande, något som en person plötsligt förstår eller känner.

kommunism:

den politiska teori eller det system där all egendom och rikedom i ett klasslöst samhälle ägs av alla medlemmarna (arbetarna) i en gemenskap. Den genomdriver omfattande negativ kontroll angående personliga fri- och rättigheter, och massornas kollektiva behov åsidosätter individens rättigheter.

konfrontera:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

kult:

en speciell grupp av människor som delar en omåttlig hängivenhet för någon person, sak, ideal etc.

lokaliseringsprocess:

en typ av process som hjälper en person att orientera sig och sätter honom i kommunikation med sin omgivning.

lärjunge:

vilken som helst av Jesu tidiga anhängare som förde ut det kristna budskapet till världen.

massa:

en mängd materia (utan någon specifik form eller storlek).

närvarande tid:

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.

postulat:

ett postulat är en slutsats, ett beslut eller en föresats om någonting.

process:

en exakt serie direktiv eller en serie åtgärder som görs för att uppnå ett önskat resultat.

processing:

en särskild form av personlig vägledning, unik i Scientologi, som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Scientologi-processing är en exakt, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta procedurer.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

session:

en tidsperiod under vilken processing pågår. Se även processing i dessa ordförklaringar.

somatik:

ett ord som används i Scientologin för att beteckna en kroppslig sensation, sjukdom, smärta eller obehag. Soma betyder ”kropp” på grekiska.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.

theta:

tanke eller liv. Termen kommer från den grekiska bokstaven theta (), som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Något som är theta karaktäriseras av förnuft, serenitet, stabilitet, lycka, känsla av glädje, uthållighet och de andra egenskaperna som människan vanligtvis anser vara önskvärda.

thetan:

personen själv – inte hans kropp eller hans namn, det fysiska universum, hans sinne eller någonting annat; det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som är individen. Termen thetan bildades för att eliminera all eventuell förväxling med äldre, ogiltiga begrepp. Det kommer från den grekiska bokstaven theta, som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Därtill har lagts ett n, för att skapa ett substantiv enligt det moderna mönster som används för att bilda ord inom ingenjörskonsten.

trauma:

kroppsskada eller chock på grund av en plötslig skada, orsakad av t.ex. våld eller en olycka.

varande:

tillståndet att vara; tillvaron. Varande syftar även på antagandet av eller valet av en identitetskategori. Varande antas av en själv, ges till en själv eller uppnås. Exempel på varande skulle vara ens eget namn, ens yrke, ens fysiska egenskaper, en roll i ett spel – var och en eller alla dessa skulle kunna kallas ens varande.

verklighet:

det som verkar vara. Verklighet är i grund och botten överenskommelse; graden av samtycke som uppnås mellan människor. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.

våglängd:

en våglängd är en utmärkande egenskap hos rörelse. En regelbunden våglängd är ett rörelseflöde. Den har ett regelbundet, upprepat avstånd mellan dess vågtoppar. Ta ett rep eller en trädgårdsslang och ge den en snärt. Då ser man att en våg färdas på den. Energi, oavsett om det är elektricitet, ljus eller ljud, har ett liknande mönster. Detta är en jämnt flödande våg. Dess längd är mellan vågtopparna. Den mäts i längdenheter som t.ex. centimeter, tum eller fot.