OPDRACHT >> 21. Lees: “Assisten en de omgeving”

ASSISTEN EN DE OMGEVING

Het geven van een assist brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Wanneer iemand door het leven gaat, laat hij indrukken achter bij vele mensen. U zult hoogstwaarschijnlijk in situaties terechtkomen waarin een vreemde baat zou kunnen hebben van een assist.

Onder dergelijke omstandigheden zou uw benadering recht op het doel af en positief moeten zijn. Wees professioneel en stellig. Je hoeft niet eens om toestemming te vragen, doe het gewoon. Als je een vreemde gaat helpen, help hem dan. Ga niet staan treuzelen om de omstanders uit te leggen wat je gaat doen of om te wachten tot iemand je toestemming geeft. Als je bij een opschudding toevallig ter plekke bent en je gedraagt je als degene die de leiding heeft, zal je de leiding hebben. Dit maakt een belangrijk deel uit van de kennis over het geven van een assist. Als je dit goed doet, zal de assist die je geeft iets te betekenen hebben.

Stel bijvoorbeeld dat er een ernstig ongeluk is gebeurd en dat er een menigte mensen met de neus bovenop staat. De politie probeert de mensen terug te duwen. Welnu, duw de mensen terug en buig je vervolgens over het slachtoffer en geef hem een assist. Als je voldoende aanwezig bent, zal ieder ander zich realiseren dat jij degene bent die aanwezig is. Dingen als paniek, bezorgdheid, bevreemding, geschoktheid, afwezig in de verte staren, zich afvragen wat er aan mankeert, of wat er gedaan zou moeten worden, maken geen deel uit van je status als je een assist geeft. Je houding moet vooral beslist, bedaard en beheerst zijn. Realiseer je dat je, om de controle over een bepaalde situatie te nemen, alleen maar meer aanwezig hoeft te zijn dan de anderen. Er komt geen magie aan te pas. Wees er gewoon. De anderen daar ter plekke zijn dat niet. En als je genoeg aanwezig bent, zal iemand anders er weer bovenop komen en doorgaan met leven.

Als je een assist aan iemand geeft, breng dan als eerste stap de dingen in de omgeving op orde, tenzij je onmiddellijk eerste hulp moet verlenen.

Eerste hulp gaat altijd vooraf aan een assist. Je moet de situatie bekijken vanuit het gezichtspunt van hoeveel eerste hulp er nodig is. Misschien heb je iemand voor je die 41 graden koorts heeft, en die naar bed moet en verkoeling nodig heeft voordat hij een assist krijgt. En hoewel de waarde van antibiotica erg overschat wordt, zou hij op dat moment beter af kunnen zijn met een antibiotica-injectie dan met een assist.

Een goed voorbeeld is een situatie waarin iemand de afwas doet in de keuken. Plotseling is er een verschrikkelijk kabaal; de persoon valt en slaat tegen de grond, maar onder het vallen grijpt ze in een slagersmes en snijdt haar hand. Een van de eerste dingen die je zou doen is een verband om haar hand leggen om het bloeden te stelpen. Een ander deel van de eerste hulp is het vaatwerk oppakken en weer op het aanrecht zetten, en de scherven bij elkaar vegen zodat het er wat ordelijker uitziet. Dit is de eerste stap tot het herstel van de controle.

Vervolgens zou je haar een assist geven. Het is minder wenselijk haar weg te halen van de plaats van het ongeluk dan haar daar ter plekke een assist te geven. Dit is misschien in tegenspraak met wat je denkt, maar het is waar. En dit is de reden waarom je eerst wat orde in de omgeving brengt. Jij spreidt orde ten toon op een veel groter terrein dan de snijwond om de genezing van die snijwond tot stand te brengen. Als je inziet dat uw verantwoordelijkheid zich altijd veel verder uitstrekt dan over het directe gebied van de opschudding, zal je meer succes hebben. Als je orde brengt in de wijdere omgeving, breng je ook orde in de beperktere omgeving.

Als je weet dat je je in een gebied begeeft waar ongelukken gebeurd zijn en dat je in de buurt komt van heel veel destructie en chaos, zou het erg dom zijn als je niet gezorgd had een EHBO-diploma te hebben. Houd in gedachten dat je wellicht vaak een of andere methode moet vinden om mensen met wie jij te maken krijgt onder je hoede te nemen en hun te leiden en opdrachten te geven, voordat je aan een assist toekomt. In dergelijke omstandigheden vereist het geven van een assist dat je als het moet de hele omgeving en de mensen die met de assist te maken hebben, onder controle hebt.

Als iemand die de technologie van Scientology kent en in praktijk brengt, heb je zowel het recht als de verantwoordelijkheid om lijden te verzachten als je het tegenkomt. Religie bestaat in niet geringe mate om de ontsteltenis en het lijden in het leven te verhelpen. Hieronder valt ook spirituele nood vanwege lichamelijke gesteldheden.

In de directe omgeving van iemand die gewond is, heersen vaak chaos en wanorde.

Wanneer daarin orde wordt gebracht, kan dat de verwarring verminderen en de controle herstellen.

Een assist zal betere resultaten opleveren, als er eerst enige aandacht aan de omgeving wordt besteed.

Lang voor de tijd van de apostelen van Jezus, maakte het verzachten van de geestelijke nood van hun volk al deel uit van de plichten van geestelijken. Ze concentreerden zich op geestelijke verheffing en verbetering. Maar waar lichamelijk lijden deze weg belemmerde, traden ze ook daarin op. Wanneer ze zich alleen hadden toegelegd op het verlichten van lichamelijk lijden, zouden zij natuurlijk te kennen gegeven hebben dat het stoffelijk lichaam belangrijker is dan de geestelijke zijndheid van de persoon, hetgeen natuurlijk niet zo is. Maar lichamelijke beproevingen kunnen iemand zo afleiden, dat hij alle aspiraties naar geestelijke vooruitgang kwijtraakt en begint te zoeken naar een manier om zijn lijden te laten ophouden. Het behandelen van lichamelijke ziektes of een niet-optimale lichamelijke conditie, behoort tot het specialisme van de arts. In sommige gevallen kan hij dat ook. Maar men begeeft zich niet op zijn gebied als men de patiënt helpt zijn vermogen om zichzelf te genezen, te vergroten. En kwalen die alleen van geestelijke aard zijn, behoren niet tot het gebied van de arts.

Aan de andere kant ontlenen de “psych-iater” en de “psych-oloog” hun naam aan de religie, want psyche betekent “ziel”. Volgens feitelijke statistieken, boeken zij bij het verlichten van geestelijk lijden niet zoveel resultaat als geestelijken. Ze proberen het heden ten dage te doen door gebruik te maken van medicamenten, hypnose of lichamelijke middelen. Ze beschadigen meer dan ze helpen.

Degenen die beschikken over kennis op geestelijk gebied, dragen tegenover de mensen om zich heen de verantwoordelijkheid voor het verlichten van hun lijden. Er zijn vele manieren om dit te doen zonder medicamenten of hypnose of shocks of operaties of gewelddadige middelen.

De voornaamste methode om lijden te verlichten is de assist.

Aangezien de kennis bestaat over hoe assisten moeten worden toegepast en aangezien de vaardigheid daarin gemakkelijk te leren is, behoren we degenen die er baat bij zouden hebben niet aan hun lot over te laten.

Als jij je medemens werkelijk wenst te helpen, is het zeer de moeite waard om die exacte vaardigheid en die resultaten te hebben.

conditie of staat van zijn; bestaan. Zijndheid wordt ook gedefinieerd als het aannemen (het kiezen) van een identiteitscategorie. Zijndheid wordt door iemand zelf aangenomen, wordt door iemand aan zichzelf gegeven, of wordt verworven. Voorbeelden van zijndheid zijn iemands naam, iemands beroep, iemands lichamelijke eigenschappen, iemands rol in een spel – elk van die dingen zou men iemands zijndheid kunnen noemen.

hoop, sterke gevoelens of ambitie om een bepaald doel of doelstelling te halen. Het woord betekent ook het doel of de doelstelling die gewenst is.